INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.03.2023r

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono;zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono i przyjeto sprawozdania finasowego Kasy za 2022r – przyjęto uchwałę.Przekazano sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Ad.5,6,7

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjeto harmonogram pzygotowań oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. projekt Statutu Kasy.Przydział prac dla członków Zarzadu.

Ad.6,7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –kwiecień - maj czerwiec – podjęcie uchwały.

Ad.8,9

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i uchwał o skreślenia członków.

Ad.10,12

Sprawy różne- omówienie 6 wniosków dotyczących wystąpienia z Kasy i jede o przyjecie.

Przewodniczący Zarządu MPKZP