INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 10.05.2023 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. M.in;zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono przez Komisję Rewizyjną i przyjeto sprawozdanie finasowe Kasy za 2022r. Omówiono i przyjęto sprawozdanie Zarządu Kasy- przyjęto uchwałę.

Ad.5,6,7

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjęto harmonogram przygotowań, oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. projekt Statutu Kasy i projekty druków.

Na posiedzeniu Zarządu Kasy w dn.10.05.2023r odbyła się też dyskusja dotyczącą terminu Walnego zebrania delegatów. Członkowie Zarządu przedstawili sugestie naszych członków którzy prosili o przesunięcie terminu Walnego zebrania ze względu na odbywające się w tym czasie w szkołach egzaminy klas 8. Zarząd mając na uwadze ważność spraw dotyczących Kasy podjął uchwałę o przesunięcie terminu Walnego zebrania na wrzesień tj. na 27.09.2023r na godzinę 15.00.

W związku z powyższym prosimy o wybór i składanie ankiet – upoważnien delegatów z poszczegółnych Placówek Oświatowych /szkół/ - do dnia 21.06.2023r

terminu Walnego na 27. 09. 2023r na godzin 15.00

Ad.6,7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.8,9,10,11

Rozpatrzono wnioski o przyjęcie o skreślenie członków – przyjęto uchwałę..

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP